Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l’alumne

Durant els darrers cursos l’assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació dels Estudis d’Educació Social (pla antic) podia cursar-se sota dues modalitats: presencial i a distància. L’ús del calendari segons la modalitat variava: a) el calendari en la modalitat presencial retia compte dels temes i de les activitats treballades al llarg del curs, setmana per setmana, i n’informava els alumnes a posteriori; b) el calendari en la modalitat a distància oferia una temporalització dels temes al llarg del curs i de les dates per lliurar les activitats, des del seu començament. Actualment, ambdues assignatures no tenen docència assignada i l’ús del calendari ha perdut, per tant, el seu sentit originari.

estudiantes universitarias

No obstant això, l’experiència adquirida en l’ús d’aules virtuals en els darrers cursos, dels quals és un exemple el que abans hem esmentat, ha fet que en l’actualitat, en l’assignatura Pensament i contextos educatius contemporanis del Grau d’Educació Primària continuem potenciant l’ús del calendari com eina per a afavorir el treball autònom de l’alumne. Així doncs, en l’actualitat utilitzem el calendari en l’esmentada assignatura per tal de retre comptes dels temes i de les activitats treballats al llarg del curs, s’informa a posteriori els alumnes per tal de facilitar-los informació del desenvolupament del curs si no han pogut assistir a classe ocasionalment, i també per  avisar-los amb antelació de les dates de lliurament de les diverses activitats de grup reduït o individuals. Per tant, a través del calendari de l’assignatura, en la plataforma educativa Moodle, es facilita als alumnes, més enllà de la presencialitat, informació en qualsevol moment dels aspectes treballats a classe, per a aquells que no han pogut assistir-hi, i de les dates de lliurament de treballs.

D’altra banda, a més de l’ús del calendari, l’aula virtual facilita la comunicació personal amb els alumnes a través de les eines de correu i fòrum disponibles. També ens és de gran ajuda l’eina de lliurament d’activitats o tasques (pujar un document, qüestionaris, etc.). En aquest sentit, el correu electrònic, fòrum de notícies, fòrum temàtic, glossari i el lliurament d’activitats són eines que feim servir habitualment a l’assignatura.

calendari moodle

Finalment, l’aula virtual ens possibilita oferir informacions i continguts propis de la matèria (continguts i recursos: glossari, bibliografia, enllaços d’interès, documents electrònics, audiovisuals, etc.). Principalment posem a disposició dels alumnes documents electrònics i enllaços d’interès (la guia docent, els materials bàsics de referència per a poder cursar l’assignatura, així com també material addicional relacionat amb els continguts propis de l’assignatura), conceptes relacionats amb l’assignatura (a través de l’eina del glossari, que permet als alumnes afegir conceptes al llarg del curs, amb la intenció que ells mateixos acabin creant un diccionari de conceptes clau de la matèria), documentals, etc. Els alumnes treballen els diversos recursos que tenen a l’abast a través de l’aula virtual, facilitant-los l’aprenentatge autònom.

Xavier Motilla Salas