Representació tridimensional interactiva del procés constructiu, per al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge, en les assignatures de Construcció i Seguretat i Prevenció dels estudis de grau d’Edificació

Representació tridimensional interactiva del procés constructiu, per al suport del procés d’ensenyament-aprenentatge, en les assignatures Construcció i Seguretat i Prevenció dels estudis de grau d’Edificació.

Autors: Francesc Forteza Oliver i Biel Horrach Sastre

Introducció         

La presentació que farem a la V Jornada d’Experiències Docents amb TIC consistirà en un petit resum de diversos projectes d’innovació docent que han estat concedits, per la UIB, als autors en diferents convocatòries.

3d

En les assignatures Construcció i Seguretat i Prevenció dels estudis del grau d’Edificació, el procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupa mitjançant una part teòrica i una de pràctica. En la teòrica, els alumnes adquireixen els coneixements bàsics referents a les fases d’execució i a les normatives d’aplicació dels diversos elements constructius que conformen el procés edificatori i, en la part pràctica, apliquen els coneixements adquirits mitjançant la realització de detalls constructius i l’aplicació de les mesures preventives, normalment en dues dimensions, que representen les distintes fases d’execució de cadascun dels elements constructius. Pel que fa a la part pràctica, ens trobem que els alumnes solen tenir bastants dificultats per representar, mitjançant els detalls constructius, les fases d’aquest procés constructiu i preventiu. Aquestes dificultats provenen, normalment, d’una falta d’experiència en el procés constructiu que es desenvolupa a peu d’obra, ja que difícilment es poden realitzar visites a obres en execució.

·D

Justificació

Amb els projectes esmentats es pretén aconseguir una millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge, en el qual s’integra una clara innovació, a causa de la pràctica inexistència de material didàctic semblant a l’esmentat. Aquest material permet als alumnes interactuar amb les diverses fases que componen l’execució dels elements constructius i l’aplicació de les mesures preventives, la qual cosa els dota de màxima autonomia i d’un entorn amigable gràcies a la utilització de les TIC com a element integrador.

3d

El material ajudarà els alumnes a entendre més clarament els conceptes teòrics explicats durant les classes presencials, ja que podran interactuar amb un model tridimensional molt semblant a la realitat, amb l’avantatge de poder fer-ho en qualsevol lloc i moment. Per tant, considerem que els ajudarà a assolir de manera més adient les competències establertes en el pla d’estudis de la titulació.

3d

Com ja s’ha comentat anteriorment, el material que s’ha desenvolupat en els projectes d’innovació docent citats ha de permetre una millora en l’assoliment de les competències relacionades amb les assignatures Construcció i Prevenció i Seguretat, tot en un entorn mitjançat per les TIC, molt amigable i totalment innovador. Així doncs, amb el primer projecte vàrem poder constatar el suport que donen els alumnes a la utilització d’aquest material, el qual consideren molt adequat per entendre millor les fases d’execució dels elements constructius dels edificis.