Qüestionaris Moodle dins assignatures de Química de mòduls bàsics de diferents graus a la UIB

Investigador principal: Manuel Miró Lladó, Professor Titular Química Analítica

La recerca realitzada en aquest projecte finançat per la UIB en la convocatòria 2010-2011 de projectes d’innovació docent es centrà en l’aprenentatge mixt com a tendència educativa emergent segons les noves directrius de l’espai europeu d’educació superior on es combinen tecnologies asincròniques amb classes presencials [1-3]. En aquest context, cal remarcar el fet que els nous models d’ensenyament-aprenentatge interactiu suposen el desenvolupament d’espais dins plataformes de campus virtuals, utilitzant normalment, en el cas de la UIB, el programari Moodle de codi obert dins Campus Extens.

Concretament, en aquest projecte s’avaluà la utilitat dels Qüestionaris Moodle com a metodologia asincrònica activa i d’avaluació formativa per tal de promoure l’autoaprenentatge de l’alumnat i construir un espai virtual docent on tant el professor com els alumnes poden fer un seguiment de l’assoliment de les competències del curs. Aquest projecte pilot s’inicià durant l’any acadèmic 2010-2011 en l’assignatura de Química del grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UIB. Convé aquí remarcar el fet que es tractava d’un grup molt heterogeni d’estudiants amb edats compreses entre els 18 i 45 anys i on molts d’ells presentaven un perfil humanístic o social o provenien de mòduls de formació professional.

El projecte implicà una primera etapa de preparació d’una quantitat important de preguntes i respostes (veure figura adjunta) dels diferents temes de la guia docent (juntament amb el feedback corresponent) utilitzant el formats de respostes múltiples amb una o vàries respostes correctes, d’aparellament o Cloze. La segona etapa consistí en crear el Qüestionari Moodle i obrir-lo pels estudiants durant un determinat període de temps (2 o 3 dies) desprès del qual les respostes foren automàticament proporcionades els estudiants. Varem decidir no facilitar les respostes desprès d’emplenar el qüestionari (sinó només la puntuació final) per evitar el frau.

Fig.1. Imatge dels temes i nombre de preguntes creades dins el banc de preguntes del Qüestionari Moodle per assignatures de Química General.

Els resultats d’aquesta recerca es varen publicar en els proceedings d’EDULEARN-11: International Conference on Education and New Learning Technologies (podeu demanar còpia del pdf via email a manuel.miro@uib.es) on es realitzà un estudi exhaustiu dels avantatges i desavantatges de l’ús de Qüestionaris Moodle per tal d’assolir les competències en un grup tan heterogeni d’estudiants. S’avaluaren també el grau de satisfacció dels alumnes, les notes obtingudes durant el curs i també es realitzaren qüestionaris presencials on els estudiants qualificaren els Qüestionaris Moodle com a eina d’aprenentatge en comparació a altres models sincrònics, com per exemple la resolució d’exercicis i casos pràctics en grups mitjans dins classe.

Des del punt de vista del professorat, els Qüestionaris Moodle s’han de veure com una eina d’avaluació formativa altament útil en assignatures de Química General per saber els coneixements previs dels estudiants en els diferents temes de la guia docent, i conèixer el grau d’assoliment de les competències esperades en cada bloc de l’assignatura. A més, permet la coordinació necessària entre professors impartint assignatures bàsiques de Química en els diferents graus de la UIB (Química, Física, Biologia, Bioquímica i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural).

Referències:

[1] Garrison, D.R.; i Kanuka H. (2004) Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education 7, 95–105.

[2] Área Moreira, M.; San Nicolás Santos, M.B. i Fariña Vargas, E. (2010). Buenas Prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria semipresencial. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 11, 7-31.

[3] Kozaris I.A. (2010) Platforms for e-learning, Anal. Bioanal. Chem., 397, 893-898.

Article d’innovació docent:
Títol: Moodle questionnaires: appealing or troublesome tool in teaching/learning general chemistry at universities?”

Autors: Manuel Miró, Montserrat Rodriguez-Delgado, Antoni Femenia, Joan Perelló i Fernando Tur

Publicació: Proceedings de l’EDULEARN-11 (International Conference on Education and New Learning Technologies)

Editors: L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer i A. López Martínez

Any:2011

ISBN:978-84-615-0441-1

Pàgines:1512-1521