Experimentació virtual per a l’aprenentatge conceptual (1era part)

De l’e-experimentació a l’aprenentatge conceptual: la implementació del Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) a Campus Extens (I)

El projecte del Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) té el seu origen l’any 2005, quan, sota l’impuls del Dr. Alejandro Maiche (aleshores a la UAB), sorgiren les primeres idees i discussions sobre la possibilitat d’engegar algun tipus de laboratori virtual de psicologia. El projecte s’engega, de forma conjunta, entre la UAB i la UIB: hi col·laboraren 13 professors de Psicologia Bàsica (9 de la UAB i 4 de la UIB), una becària i tres informàtics.
El projecte partí de la necessitat de replantejar la metodologia docent en algunes assignatures de psicologia bàsica. Gran part dels coneixements que s’imparteixen en aquestes assignatures provenen de resultats experimentals, la qual cosa implica disposar de les infraestructures necessàries per permetre la realització d’experiments a tots els estudiants.

Els docents que s’han dedicat a aquesta tasca, en el marc de les pràctiques de les assignatures dels processos psicològics bàsics (aprenentatge, atenció, percepció, memòria, motivació, emoció, pensament i llenguatge), coneixen prou bé la complexitat que suposa dissenyar, organitzar i posar en funcionament un experiment de psicologia. D’altra banda, i en relació a les adaptacions en la docència pràctica que suposen les directrius derivades del

marc de convergència europea dels estudis d’ensenyament superior, ja es va entreveure aleshores la dificultat d’acomplir amb els objectius d’adquisició de determinades competències per part de l’alumnat, com ara la de saber planificar i executar amb aprofitament experiments en aquesta matèria, i la de comprendre els processos psicològics subjacents, un repte que, sens dubte, suposaria una feina ingent per al professorat en el cas que aquesta competència s’hagués d’adquirir mitjançant la pràctica en el laboratori “real”.

El recurs didàctic que volíem oferir havia de permetre que els i les estudiants fessin una exploració d’alguns fenòmens fonamentals de la psicologia experimental i la psicologia cognitiva, mitjançant la rèplica (adaptada al context docent) d’experiments clàssics. Aquest recurs havia de respondre a un múltiple objectiu:
Evitar la costosa infraestructura dels laboratoris experimentals de psicologia.
Permetre un ús més individualitzat per a l’estudiant, defugint els grups massa nombrosos, malauradament habituals en aquesta mena de pràctiques.
Permetre una relació més flexible entre els estudiants i el professorat, tot incorporant els avantatges del “blended learning”.
Fomentar la proactivitat i l’autonomia dels i de les estudiants, creant, i posant fàcilment al seu abast, tecnologies que els hi facilitassin el procés d’autoaprenentatge.
Augmentar la disponibilitat d’activitats pràctiques que fessin possible un aprenentatge per experimentació directa.

Aquest recurs, que ja des dels inicis fou implementat sobre la plataforma d’e-learning Moodle, es troba actualment disponible a Campus Extens. Pretén, en essència, ser un dinamitzador de l’aprenentatge dels processos psicològics bàsics, així com de la motivació dels estudiants envers aquesta part de la psicologia. Sovint s’ha contrastat que el millor aprenentatge és el que es realitza a partir de la pròpia exploració, i que aquestes propostes solen incrementar l’interès dels estudiants a partir, precisament, d’aquest mateix procés d’autoexploració, que fomenta l’autodeterminació, l’autonomia i el progressiu sentiment de competència, tres requisits primordials per fomentar la motivació intrínseca de l’alumnat.

Per una banda, el fet de poder reproduir i dissenyar experiments similars basats en els experiments clàssics comporta un alt grau del treball cooperatiu entre els estudiants, i per l’altra, ofereix la possibilitat que els estudiants de grau i de postgrau puguin començar a formar-se com a investigadors a partir de les dades que ells mateixos poden generar.

Actualment, la plataforma permet la realització de fins a 10 experiments diferents sobre els processos d’Atenció, Emoció, Llenguatge, Memória, Pensament i Percepció. A més, permet l’anàlisi dels resultats obtinguts de forma individual o grupal, la representació gràfica d’aquests resultats i possibilita la redacció d’informes científics relatius a l’experimentació realitzada. Cada usuari disposa d’un espai de disc en la plataforma on es guarden les dades que ell ha generat en els diferents experiments duits a terme (en format excel).

Durant aquest acompanyament es possibilita l’aprenentatge de conceptes clau sobre la psicologia cognitiva partint de la implicació en el procés de construcció del coneixement. Concretament, els objectius específics del LVPB es poden resumir en els següents punts:

1-Desenvolupar la capacitat d’obtenir coneixement a partir de la pròpia experiència mitjançant l’execució d’experiments i la informació disponible en la plataforma.
2-Contribuir a l’adquisició de competències instrumentals (capacitat d’organitzar i gestionar la informació així com de resoldre problemes sorgits durant el desenvolupament del procediment experimental).
3-Permetre als estudiants de Psicologia la realització d’experiments i l’anàlisi de les dades des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.
4-Afavorir l’aprenentatge entre iguals estimulant l’intercanvi científic entre els usuaris de la plataforma.
5-Posar a la disposició dels professors de Psicologia una eina que els permeti organitzar les seves classes pràctiques a l’entorn d’experiments i dades reals.

Referències:
Maiche, A. (1); Vilaró, A. (1); Torregrosa, M. (1).; Sanz, A. (1); Aparici, M. (1); Mas, M.T. (1) i Munar, E. (2) (2009). Laboratorio virtual de psicología bàsica: la experiencia como clave del aprendizaje. En M. Martínez i E. Añaños (Coords.) Experiencias docentes innovadoras de la UAB en ciencias experimentales y tecnológicas y en ciencias de la salud (pp. 197-208). Bellaterra (Cerdanyola del Vallés): IDES/UAB, Servei de publicacions de la UAB. ISBN: 978-84-490-2601-0
Vilaró, A(1), A; Torregrosa; M.(1), Sanz, A(1); Mas, M.T. (1); Rosselló-Mir, J.(2), Escudero, J.T.(2) i Maiche, A. (1) (2009). Aprenentatge interactiu a través de l’experimentació. Simposi Internacional CIDUI : Docència, recerca i aprenentatge. Barcelona: CIDUI. ISBN: 978-84-8458-287-8.

Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/1471
I també a: http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/10256/1471/1/Aprenentatge.pdf

(1) Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, (UAB).
(2) Departament de Psicologia, Universitat de les Illes Balears (UIB).

El projecte d’innovació pedagògica “Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica”(LVPB), fou finançat per la Generalitat de Catalunya a través del seu programa per a Millora de la Qualitat Docent (Referència: 2006MQD00068). Aquest projecte fou guardonat amb la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent dia 22 de setembre de 2008.
Publicado por Tuspa en 9:49