Els itineraris d’aprenentatge basats en mapes conceptuals com organitzadors dels continguts de l’assignatura

Aquesta experiència és una part d’un projecte d’innovació docent que vàrem dur a terme el curs 2009-2010 amb els alumnes de 3r dels estudis de Pedagogia. Es tractava de la creació i validació d’un itinerari d’aprenentatge, basat en mapes conceptuals per a l’estudi d’un mòdul concret de l’assignatura de Tecnologia Educativa, concretament el de disseny i producció de materials multimèdia interactius. La implementació d’aquest projecte ens ha proporcionat resultats interessants des de diferents àmbits d’actuació, principalment: metodologia docent, flexibilització de l’ensenyament, autonomia i hàbits d’estudi dels estudiants, representació del coneixement i el disseny de materials.
En aquest cas, ens volem centrar en com els itineraris d’aprenentatge, basats en mapes conceptuals, ens ajuden a organitzar i estructurar els continguts del mòdul.
Una de les formes d’estructurar materials d’aprenentatge la trobam en els mapes conceptuals, aquests proporcionen una informació clara sobre els conceptes claus per entendre un tema i la relació que hi ha entre si; els itineraris, en canvi, proporcionen informació de com aprendre un tema mitjançant l’enllaç a diferents recursos d’aprenentatge (habitualment proporcionats per l’expert).
Un itinerari d’aprenentatge ve a ser un mapa conceptual que guia l’alumne en l’aprenentatge d’un tema. Presenta una sèrie de competències que s’han de comprendre, dominar i demostrar per entendre’l. A diferència del mapa conceptual convencional que explica el tema (els conceptes i les seves relacions, el què d’un tema) un itinerari d’aprenentatge s’ocupa de com aprendre el tema. Suposa, per tant, una forma d’organitzar la seqüència d’aprenentatge.

Així podem dir que un itinerari d’aprenentatge basat en mapes conceptuals es caracteritza per:
– organitzar els recursos d’aprenentatge
– estructurar la seqüència d’aprenentatge
– promoure una seqüència d’aprenentatge no lineal
– respectar el ritme i les necessitats formatives de l’alumne, proporciona a l’alumne control sobre el seu aprenentatge
– donar una visió completa del que s’ha de fer per aprendre un determinat tema
– oferir un sistema de navegació flexible
Un itinerari d’aprenentatge, tal com el presentam, constitueix un mapa d’expert; en el nostre cas fou elaborat per tres professors de Tecnologia Educativa i per dur a terme l’estudi es va fer validar per un grup d’experts de diferents àrees (la matèria, la creació de mapes conceptuals i el disseny de materials didàctics).
Tal com es pot observar a la imatge, el mapa conté els continguts que ha de conèixer l’alumne per dissenyar i crear un material multimèdia interactiu autoinstructiu. Amb aquesta forma de presentar la informació es mostren les relacions entre els continguts, i l’alumne pot accedir directament als objectes d’aprenentatge associats mitjançant un enllaç
mapa_itinerari
Antònia Darder i Barbara de Benito