Elaboració i experimentació de material multimèdia per a l’avaluació de competències en les pràctiques d’ecologia

Guillem Ramon, Elena Baraza, Daniel Ramon

L’experiència presentada correspon a un projecte d’innovació docent subvencionat per l’ICE i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears durant l’any acadèmic 2008-2009, en què es procedí a la preparació del material que fou experimentat amb l’alumnat matriculat l’any acadèmic 2009-2010.

Aquest projecte anava adreçat de forma immediata a la preparació d’un material multimèdia que, al temps que afavorís l’aprenentatge autònom, facilitàs el desenvolupament de les pràctiques d’una assignatura concreta –Ecologia– troncal dels estudis de Biologia i que s’ofereix com a optativa –a més de lliure configuració– a altres estudis de llicenciatura de la UIB.

El material multimèdia elaborat està integrat per un CD-rom dissenyat amb una interfície de navegabilitat ràpida i amable per tal de facilitar la interpretació del treball a realitzar a les pràctiques i la comprensió del treball realitzat; així com per promoure i potenciar l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat.

portada

Els element inclosos en el CD són els següents:

a) Presentació. Inclou informació bàsica sobre els continguts del CD, la seva funció i els objectius previstos amb la seva utilització.
b) Pràctiques. Inclou els protocols de les pràctiques i el quedern de pràctiques que és una reelaboració dels protocols de les pràctiques amb els resultats de les pràctiques i les qüestions s respondre que ha de lliurar l’alumnat. El quadern també inclou un qüestionari per a l’avaluació del CD i de cadascun dels seus components.
c) Maneig Excel. És una guia multimèdia d’utilització ràpida d’aquesta aplicació, si bé sols s’ofereix una explicació dels casos més significatius que es donen a les pràctiques.. A l’igual que els dos elements següents la seva funció és reforçar una competència que se suposa adquirida anteriorment, en aquest cas concret durant la secundària. L’experiència ens demostra que l’alumnat en general es troba molt lluny dels requeriments mínims necessaris d’aquesta competència transversal.
d) Estadística. Pràcticament val tot el que s’ha assenyalat al punt anterior. S’inclou informació bàsica sobre el desenvolupament estadístic de les anàlisis utilitzades en les pràctiques.
e) Química.. S’inclou una explicació dels conceptes i principis químics que es manegen repetidament a les pràctiques.
f) Articles. Inicialment es projectà incloure una selecció àmplia d’articles científics ―amb una proporció important en llengua anglesa―, fortament relacionats amb les pràctiques i que, per tant, permetin l’alumnat abastar l’interès aplicat, particularment de cara al futur, del treball que desenvolupa a les pràctiques. Finalment, com a conseqüeència d’avaluació prèvia dels materials es decidí limitar la selecció al tres que s’inclouen.

Els resultats assolits per l’alumnat en les seves qualificacions han estat millors en el grup que va disposar de aquesta eina, per tan podem dir que aquesta iniciativa ha resultat exitosa. Les respostes del qüestionari fet a l’alumnat coincideixen en considerar molt satisfactori el material en el seu conjunt. L’objectiu de potenciar l’aprenentatge significatiu, en proveir l’alumnat de material que faciliti l’autoaprenentatge i en treballar les competències transversals s’ha aconseguit.