CartoSSIGT: Disseny cartogràfic on-line

El Servei de SIG i Teledetecció (SSIGT), del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, posa a disposició del PDI i alumnes de grau i postgrau,  de la Universitat de les Illes Balears, una base de dades d’informació geogràfica, plantilles i dissenys cartogràfics per a fomentar l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica a les activitats docents i investigadores de la UIB.

El nom del projecte CartoSSIGT fa referència, d’una banda, al producte cartogràfic “Carto” i per un altra al Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) promotor i responsable del desenvolupament d’aquesta iniciativa.

La informació continguda al repositori està convenientment documentada amb les  corresponents metadades que fan referència a la propietat de la informació i als usos permesos.

El CartoSSIGT vers  1.0 disposa de les funcionalitats següents:

  • Generació de cartografia topogràfica de Balears a diferents escales geogràfiques: 1:200.000 / 1:25.000 / 1:5.000
  •   Generació de cartografia topogràfica d’Europa i del Món
  •    Cartografia temàtica de Balears
  •    Plantilles per a la generació de cartografia temàtica socioeconòmica de Balears
  • Accés a cartografia topogràfica i temàtica dividida en fulls de sèries cartogràfiques, divisions comarcals, divisions municipals, etc.
  •    Accés a una base cartogràfica bàsica per a realitzar tasques de digitalització de cartografia temàtica o georeferenciació d’imatges
  • Accés a cartografia temàtica publicada per diverses entitats públiques a través de serveis cartogràfics (WMS)

El CartoSSIGT és un  producte en contínua actualització i ampliació. El seu contingut anirà creixent de forma continua a mesura que es disposi de nova informació o que es generin nous productes cartogràfics.

L’usuari del producte CARTOSSIGT es compromet a la lectura i al compliment del document de drets de la informació accessible del repositori (cartossigt.pdf).

Per fer ús del repositori de dades és necessari utilitzar el  programari  ArcGIS Desktop 10.1,  el qual es troba instal·lat als escriptoris virtuals de geografia  de les aules d’informàtica i  a l’aula de formació del Servei de SIG i Teledetecció. El PDI també pot demanar la instal·lació d’una llicència del programa al seu ordinador personal al Servei de SSIGT i Teledetecció.

El projecte compta amb el suport  del Departament de Ciències de la Terra de la UIB que  disposa de llicències del programa.

Aquest projecte no hauria estat possible sense la col·laboració institucional de la Direcció General  d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear amb la qual la UIB té un conveni de col·laboració en matèria d’informació geogràfica (http://ssigt.uib.es/digitalAssets/209/209018_conveni0002.pdf ).

També hem de destacar la col·laboració de l’Instituto Geográfico Nacional que, a través del Centre Nacional d’Informació Geogràfica (http://www.cnig.es), ha obert públicament els seus recursos cartogràfics per a usos no lucratius i ens ha donat el vistiplau a la nostra iniciativa.

El projecte està obert a la cooperació institucional per a incorporar nova informació geogràfica al repositori CartoSSIGT.

PRESENTACIÓ CartoSSIGT

PRINCIPALS FUNCIONALITATS CartoSSIGT