Rebeca Mendez

Uso de Twitter como herramienta de aprendizaje en Estrategia Empresarial

Por Rebeca Méndez-Durón En la comunidad universitaria somos conscientes de la relevancia que tienen las redes sociales telemáticas en la forma en que nos comunicamos y transmitimos nuestras ideas, pensamientos y posturas ante situaciones de diferente índole. Además, estos nuevos canales de comunicación permiten la difusión rápida de mensajes a nuestra red de contactos. Por[…]

Decret de nova Planta

Elaboració de documentals com a mètode didàctic de treball en grup

Actualment imparteixo docència en l’assignatura “La idea d’Europa a través de la Història”, en la qual em van assignar els cursos de primer de grau dels estudis de Filologia Hispànica i Catalana. Un dels problemes a què ens enfrontem, entre molts altres, va ser la motivació de l’alumnat, especialment en la dinàmica de treball en[…]

4 JORNADA

Informació

Campus Extens organitza la IV  Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la UIB, que tindrà lloc dia 10 d’abril de 2014. L’objectiu de la jornada és compartir les experiències del professorat que utilitza les TIC per al desenvolupament de les seves assignatures. Per a l’organització de la IV Jornada d’Experiències Docents amb TIC a la[…]